佛心网

卷五 如来寿量品 第十六(注音

ěr shí,fó gào zhū pú sà jí yí qiè dà zhòng:zhū shàn nán zǐ!尔时,佛告诸菩萨及一切大众:诸善男子!rǔ děng dāng xìn jiě rú lái chéng dì zhī yǔ。fù gào dà zhòng:汝等当信解如来诚谛之语。复...
卷五 如来寿量品 第十六(注音

卷四 见宝塔品 第十一(注音)

ěr shí fó qián yǒu qī bǎo tǎ,gāo wǔ bǎi yóu xún,尔时佛前有七宝塔,高五百由旬,zòng guǎng èr bǎi wǔ shí yóu xún,cóng dì yǒng chū,zhù zài kōng zhōng,纵广二百五十由旬,从地涌出,住在空...
卷四 见宝塔品 第十一(注音)

卷四 劝持品 第十三(注音)

ěr shí yào wáng pú sà mó hē sà jí dà lè shuō pú sà mó hē sà,尔时药王菩萨摩诃萨及大乐说菩萨摩诃萨,yǔ èr wàn pú sà juàn shǔ jù,jiē yú fó qián zuò shì shì yán:与二万菩萨眷属俱,皆于佛...
卷四 劝持品 第十三(注音)

卷五 从地涌出品 第十五(注音

ěr shí tā fāng guó tǔ zhū lái pú sà mó hē sà,guò bā héng hé shā shù,尔时他方国土诸来菩萨摩诃萨,过八恒河沙数,yú dà zhòng zhōng qǐ lì,hé zhǎng zuò lǐ ér bái fó yán:shì zūn!于大众中起...
卷五 从地涌出品 第十五(注音

卷五 分别功德品 第十七(注音

ěr shí dà huì,wén fó shuō shòu mìng jié shù cháng yuǎn rú shì,尔时大会,闻佛说寿命劫数长远如是,wú liàng wú biān ā sēng qí zhòng shēng dé dà ráo yì。无量无边阿僧祇众生得大饶益。yú shí ...
卷五 分别功德品 第十七(注音

卷六 法师功德品 第十九(注音

ěr shí fó gào cháng jīng jìn pú sà mó hē sà:ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,尔时佛告常精进菩萨摩诃萨:若善男子、善女人,shòu chí shì fǎ huá jīng,ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xi...
卷六 法师功德品 第十九(注音

卷六 常不轻菩萨品 第二十(注

ěr shí,fó gào dé dà shì pú sà mó hē sà:rǔ jīn dāng zhī!ruò bǐ qiū、尔时,佛告得大势菩萨摩诃萨:汝今当知!若比丘、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí chí fǎ huá jīng zhě,ruò yǒu è kǒu、比...
卷六 常不轻菩萨品 第二十(注

卷六 随喜功德品 第十八(注音

ěr shí,mí lè pú sà mó hē sà bái fó yán:shì zūn!ruò yǒu shàn nán zǐ、尔时,弥勒菩萨摩诃萨白佛言:世尊!若有善男子、shàn nǚ rén,wén shì fǎ huá jīng suí xǐ zhě,dé jǐ suǒ fú?ér shuō jì yá...
卷六 随喜功德品 第十八(注音

卷五 安乐行品 第十四(注音)

ěr shí wén shū shī lì fǎ wáng zǐ pú sà mó hē sà bái fó yán:shì zūn!尔时文殊师利法王子菩萨摩诃萨白佛言:世尊!shì zhū pú sà,shèn wéi nán yǒu,jìng shùn fó gù,fā dà shì yuàn,是诸菩萨,...
卷五 安乐行品 第十四(注音)

卷四 提婆达多品 第十二(注音

ěr shí fó gào zhū pú sà jí tiān rén sì zhòng:wú yú guò qù wú liàng jié zhōng,尔时佛告诸菩萨及天人四众:吾于过去无量劫中,qiú fǎ huá jīng,wú yǒu xiè juàn。yú duō jié zhōng cháng zuò guó w...
卷四 提婆达多品 第十二(注音
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 尾页
  • 共 17 页